Corporate social responsibility

VGM gedragprogramma

Veiligheidsbewustzijn is een belangrijk onderdeel binnen lnpijn-Blokpoel ingenieurs Daarbij horen ook de houding en het gedrag van de medewerkers van onze organisatie:

Lees verder

Social Return bij Inpijn-Blokpoel Ingenieurs

De directie van lnpijn-Blokpoel ingenieurs heeft als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een beleid te voldoen aan Social Return.

Lees verder

Beleidsverklaring milieuzorg

De directie verklaart zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het bedrijfsbeleid te richten op haar verantwoordelijkheid voor het milieu door daar zowel intern als extern uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Een integraal onderdeel van dit beleid is het in stand houden van een doeltreffend milieuzorgsysteem waarbij de van toepassing zijnde wetgeving, NEN-EN-ISO 14001 en CO2-Prestatieladder, als uitgangspunten dienen. Het scheppen en in stand houden van milieuverantwoorde werkzaamheden en continu verbetering omvat, in overleg met de gekwalificeerde werknemers, de zorg voor het vaststellen, treffen en onderhouden van daarvoor benodigde maatregelen. Dit ter bevordering van:

  • het voorkomen van tekortkomingen;
  • een verantwoorde zorg voor het milieu, door preventie van de milieubelasting, waaronder reductie van de CO2-emissie.

De gevolgen van tekortkomingen, ongevallen en schade dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, voor het scheppen en in stand houden van efficiënte werkprocedures, goede milieuhygiënische omstandigheden, wordt door de directie aanvaard en uitgedragen naar de organisatie.

Het milieubeleid is in alle gelederen van de organisatie geïmplementeerd volgens een systeem dat voldoet aan bovengenoemde normen.

Ondersteunende beleidsverklaring m.b.t. CO2-Prestatieladder
Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarom is de onderneming actief bezig om de CO2-emissie te verlagen. Dit door gebruik te maken van een zuinig en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene en hernieuwbare energie, voorlichting aan medewerkers over “het nieuwe rijden” en “good housekeeping” voor op het kantoor.

MVO – ISO 14001

Nieuwsbrieven