MILIEUTECHNISCHE ONDERZOEKEN

Verkennend bodemonderzoek

In het kader van bijvoorbeeld (ver)bouwplannen, grondtransacties of vastleggen nul-situatie kunnen wij een verkennend bodemonderzoek conform protocol NEN 5740 uitvoeren. Aan een dergelijk onderzoek gaat altijd een vooronderzoek conform NEN 5725 vooraf. Wij stellen middels raadpleging van diverse bronnen, waaronder ook gemeentelijke of provinciale archieven, een hypothese omtrent de verontreinigingssituatie op, waarna wij op basis hiervan de opzet van het onderzoek invullen. Vervolgens kan deze rapportage in een vergunningprocedure (‘bodemtoets’) worden gebruikt. 

Nader bodemonderzoek

Mocht uit het verkennende onderzoek een verontreiniging naar voren komen, dan kunnen wij desgewenst een nader, inkaderend, onderzoek uitvoeren. In een dergelijk onderzoek wordt de omvang en aard van de verontreiniging bepaald, waarbij wij uiteraard ook adviezen rondom het vervolgtraject geven. Een dergelijk advies dient niet enkel te voldoen aan wet- en regelgeving, maar moet bovenal werkbaar en doelmatig zijn. 

Onderzoek teerhoudendheid asfalt

Indien in het kader van een ontwikkeling asfalt verwijderd dient te worden, moet men nagaan of dit asfalt teerhoudend is. Wij voeren een dergelijk onderzoek separaat of in combinatie met andere (bodem)onderzoeken voor u uit. 

Asbest

Op veel plaatsen is, bijvoorbeeld door het voorkomen van puin van onbekende herkomst, de bodem ‘asbestverdacht’. Wij nemen dan op een zo efficiënt mogelijk wijze de parameter asbest mee in het onderzoek of de keuring, zodat de resultaten daarvan volledig en dus goed bruikbaar zijn.  

PFAS

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een stofgroep die uit zeer veel verschillende stoffen bestaat. Deze stoffen zijn van antropogene oorsprong, en komen dus niet van nature in het milieu voor. Bronnen zijn dan onder andere waterafstotende coatings, blusmiddelen, cosmetica en coatings in bakpannen. De ervaring leert dat deze diffuus verspreid in (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater voorkomen, en op die manier hergebruik van grond kunnen frustreren. Waar nodig nemen wij deze stoffen in het lopende onderzoek of keuring mee waarna, vooralsnog op basis van een tijdelijk handelingskader, een reëel en werkbaar advies volgt. 

Grondwaterkwaliteit

Het bepalen van de grondwaterkwaliteit kan aan de orde zijn bij onder andere aanleg van ondergrondse betonnen structuren (bepaling agressiviteit grondwater), bemaling, lozing, monitoring of in het kader van een vergunning. Onze medewerkers zijn ook gecertificeerd voor dergelijke monsternames, zodat wij deze  eenvoudig in een lopend onderzoek kunnen meenemen of separaat uitvoeren. 

Meerwaarde van onze bodemonderzoeken

De meerwaarde bij het uitvoeren van bodemonderzoeken ligt zeker ook bij de begeleiding en de advisering. Vanuit onze multidisciplinaire adviesafdeling betrekken wij alle facetten van het project in de advisering en, ook door contacten met betrokken partijen en overheden, ronden wij het snel en efficiënt af.  

Protocollen

 Onze ervaren en gecertificeerde monsternemers voeren de werkzaamheden uit voor de volgende protocollen:

  • BRL SIKB 1000 protocol 1001: monsterneming voor partijkeuringen grond
  • BRL SIKB 2000 protocol 2001: handboringen, boorbeschrijvingen, monstername grond en waterpassen 
  • BRL SIKB 2000 protocol 2002: nemen van grondwatermonsters
  • BRL SIKB 2000 protocol 2003: waterbodemonderzoek
  • BRL SIKB 2000 protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming asbest in bodem
  • BRL SIKB 2100 protocol 2101: mechanisch boren

Externe geaccrediteerde laboratoria voeren onze laboratoriumanalyses uit.