SEISMISCHE SONDERINGEN

Seismische sonderingen worden uitgevoerd indien meer inzicht gewenst is in het dynamisch gedrag van de ondergrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwerp van funderingen in aardbevingsgevoelige gebieden, maar ook voor dynamisch belaste funderingen zoals machinefundaties of windturbines. Ook bij het bepalen van de verwekingsgvoeligheid van de ondergrond (zinvol in aardbevingsgebieden of bij het bepalen van de kans op zettingsvloeiing bij onderwatertaluds) kunnen seismische sonderingen zinvol zijn.

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft een methodiek ontwikkeld waarbij de benodigde hamerslag automatisch en gecontroleerd kan worden gegeven. Het voordeel hiervan is dat de onregelmatigheden ten gevolge van een ongecontroleerde hamerslag kunnen worden geëlimineerd. Bovendien is het veel minder belastend voor de medewerkers.

Praktijkrichtlijn NPR 9888

Vooral in aardbevingsgebieden, zoals in Noord-Nederland, is het van belang zodanig te bouwen dat dynamisch grondgedrag bij trillingen tijdens het ontwerp inzichtelijk wordt gemaakt. Volgens de praktijkrichtlijn NPR 9888 dient te worden nagegaan of verwekingsgevoelige lagen aanwezig zijn die uiteindelijk kunnen resulteren in een verlies van draagkracht of verdichting van bodemlagen en daarmee zetting.
Het risico hierop kan ondermeer worden bepaald door het uitvoeren van seismisch onderzoek. Het ontwerp van de fundering kan hier dan op worden afgestemd (zie ook Aardbevingen Groningen).

Sondering met conusweerstand, plaatselijke wrijving, wrijvingsgetal en helling conform NEN-EN-ISO 22476-1.
Seismisch signaal links en rechts.
Geschatte schuifgolfsnelheid, geschatte volumegewicht en geschatte dynamische schuifmodulus.
Sondering met conusweerstand, plaatselijke wrijving, wrijvingsgetal en helling conform NEN-EN-ISO 22476-1 en gemiddelde schuifgolfsnelheid en dynamische schuifmodulus inclusief bandbreedte.