GRONDWATERBEHEERSING

We leven in een deltagebied, wat betekent dat het grondwater zich nooit ver beneden onze voeten bevindt. Bij werkzaamheden in de ondergrond en veranderingen van de ondergrondse situatie dient rekening te worden gehouden met het aanwezige grondwater. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Wanneer bijvoorbeeld moet worden gegraven voor de aanleg van een fundering of een kelder is de kans reëel dat dieper ontgraven wordt dan de heersende grondwaterstand. In dit geval is een bemaling benodigd om de grondwaterstand lokaal te verlagen en een droog en werkbaar ontgravingsvlak te creëren.
  2. In veel Nederlandse steden en dorpen wordt van oudsher relatief schoon hemelwater via de riolering en de afvalwaterzuivering op snelle wijze afgevoerd naar het oppervlaktewater. Vanwege intensief ruimtegebruik, drinkwaterwinning, klimaatverandering en bescherming van natuur vraagt tevens om een duurzame wijze van omgaan met ons grondwater. Om de duurzame wijze van omgaan met hemelwater te stimuleren, is regelgeving in het leven geroepen die stimuleert hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein te infiltreren in de ondergrond.
  3. Ondergrondse constructies in de ondergrond en grondwateronttrekkingen zullen in meer of mindere mate de stand en stroming van grondwater beïnvloeden. Indien geen mitigerende maatregelen getroffen worden, kunnen negatieve gevolgen, zoals wateroverlast of -tekort, in de omgeving optreden.

(Tekst gaat verder na figuren)

Principeschets barrièrewerking: Initiële situatie
Situatie met ondergrondse constructie

Voor uw vraagstukken zoals omgang met grondwater en hemelwater verzorgt Inpijn Blokpoel ingenieurs een breed spectrum aan geohydrologisch advies. Met een goede basis aan theoretische kennis in combinatie met veel praktijkervaring en een praktische instelling komen we samen met u tot inzicht in de geohydrologie en het antwoord op uw vraag. Voor uw bemalingsadvies en omgevingsbeïnvloedinginfiltratieadvies of andere grondwater-gerelateerde vraagstukken bent u bij Inpijn Blokpoel ingenieurs aan het goede adres.

Inpijn Blokpoel ingenieurs biedt u vanuit geohydrologisch oogpunt een totaalpakket doordat wij zelf het benodigde grond– en laboratoriumonderzoek verzorgen alsook de geotechnische monitoring.