LOGISTIEKE CENTRA

Inpijn Blokpoel ingenieurs is betrokken geweest bij de realisatie van vele tientallen logistieke centra in Nederland maar ook in Denemarken, Duitsland en Groot Brittannië. Daarbij hebben we niet enkel de uitvoering van het geotechnische grondonderzoek en de geotechnische advisering verzorgd maar ook tijdens de realisatie de kwaliteitsbewaking voor onze rekening genomen.

Logistieke centra beslaan vaak (zeer) grote oppervlaktes. Door een optimaal funderingsontwerp kunnen de kosten worden geminimaliseerd. Hier komt Inpijn Blokpoel ingenieurs in beeld. De grootste besparing is te realiseren door de vloer op staal te funderen. Het is dus van belang de te verwachten zettingen nauwkeurig in kaart te brengen, Door gericht onderzoek uit te voeren, bestaande uit het verzamelen van historische informatie, korte sonderingen in een dicht raster, boringen en laboratoriumonderzoek kunnen op basis van een gedetailleerd vloerbelastingsschema, gerichte zettingsberekeningen worden uitgevoerd. Voor een vloer zijn immers met name zettingsverschillen en relatieve rotaties van belang. Samen met de opdrachtgever en constructeur wordt dan gezocht naar een uitvoeringswijze waarbij de vloer uiteindelijk op staal kan worden gefundeerd. Indien nodig kan worden gedacht aan het (lokaal) toepassen van een voorbelasting, een dikkere grondverbetering, grindpalen, kalkstabilisatie of iets dergelijks. Indien het productieproces dit toelaat kan ook worden gedacht aan het in de toekomst lokaal liften van de vloer indien de vloerrotaties te groot worden. Dergelijke oplossingen kunnen financieel interessant zijn indien daarmee kan worden voorkomen dat een fundering op palen nodig is. Door de te verwachten zettingen en stijfheden van de ondergrond goed in kaart te brengen, kan mogelijk ook worden bespaard op de dikte van de vloer. Indien de dikte van de vloer met een centimeter kan worden gereduceerd, kan dat al forse besparingen opleveren (het zijn immers vaak zeer grote oppervlaktes).

Ook indien voor de vloer (en de dragende constructie) toch moet worden teruggevallen op een scenario met funderingspalen, kunnen verregaande optimalisaties mogelijk zijn door gericht onderzoek uit te voeren en slimme keuzes te maken. Zo kan de hart op hart-afstand van de funderingspalen in relatie tot de vloerdikte worden geoptimaliseerd. Dit is een samenspel met de constructeur. Als hierdoor een besparing kan worden bereikt op het aantal palen, de paallengte of de vloerdikte, ook al is het maar 5% of 10%, gaat het vaak over serieuze bedragen.

Ook het te gebruiken type funderingspaal dient goed te worden afgewogen. Meestal is het zinvol voor de dragende constructie een ander paaltype te gebruiken dan voor de vloer. Weliswaar moeten dan twee stellingen worden aangevoerd, de kosten hiervan vallen vaak in het niet met de besparingen die te bereiken zijn door het toepassen van slankere, kortere funderingspalen voor de vloer. Voor de vloer zijn vaak HSP-palen een goede optie, maar ook grindpalen kunnen in bepaalde delen van Nederland technisch/financieel aantrekkelijk zijn.