BEDRIJFSBEBOUWING

Een bedrijfsgebouw bestaat veelal uit een bedrijfshal en/of een kantoor, waarbij door grote overspanningen sprake kan zijn van grote belastingen voor de dragende constructie. Binnen een bedrijfshal wordt de begane grondvloer veelal constructief los gehouden van de dragende constructie. Als verdiepte elementen worden soms laad- en loskuilen gerealiseerd.

Zowel voor de dragende constructie als voor de vloer wordt bepaald wat de beste manier van funderen is. Eventueel kan ook worden gekeken naar de fundering van de laad- en loskuilen. Voor de bedrijfshal kunnen de funderingselementen, naast een belasting op druk, ook op trek worden belast ten gevolge van wind.

De beste manier om te funderen is afhankelijk van het ontwerp van het bedrijfsgebouw, van de grondopbouw en van de omgeving. Om de beste methode te bepalen wordt door Inpijn Blokpoel ingenieurs een grondonderzoek uitgevoerd en een funderingsadvies opgesteld.

Grondonderzoek

Om een beter beeld te krijgen van de grondopbouw wordt eerst een plan opgesteld met betrekking tot de het grondonderzoek. Dit plan wordt gebaseerd op het ontwerp van het bedrijfspand en de te verwachten grondopbouw. Het onderzoek bestaat over het algemeen uit sonderingen en handboringen.

Op basis van de grondopbouw en het ontwerp van het bedrijfspand worden de mogelijkheden met betrekking tot de fundering bepaald. Anders dan bij lichte bebouwing zoals woningen, kan het bij grote kolomlasten voorkomen dat een fundering op palen aantrekkelijker is dan een fundering op staal.

Dragende constructie

Voor de dragende constructie wordt in het funderingsadvies een fundering op staal of een fundering op palen uitgewerkt.

Bij een fundering op staal wordt het pand gefundeerd op betonnen stroken en poeren, die worden aangelegd op een goed verdicht zandpakket. Veelal moet dit goed verdichte zandpakket worden aangebracht middels een grondverbetering, wat inhoudt dat lagen met een onvoldoende vaste pakking worden verwijderd en vervangen door schoon en goed verdicht zand. In het funderingsadvies wordt aangegeven tot welke diepte de grondverbetering moet worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het draagvermogen van de poeren en stroken berekend voor diverse afmetingen en wordt een indicatie van de te verwachten zetting en beddingscoëfficiënt gegeven.

Wanneer een diepe grondverbetering nodig zou zijn, en/of wanneer sprake is van hoge kolomlasten, kan het voordeliger zijn om een fundering op palen toe te passen. Bij een fundering op palen wordt de neerwaartse belasting vanuit de constructie via de funderingspalen overgebracht naar de dieper gelegen zandlagen. Het toe te passen paaltype is mede afhankelijk van de grondopbouw, de omgeving en de beschikbare werkruimte. Van het gekozen paaltype wordt bepaald tot welke diepte de funderingspalen moeten worden aangebracht. Voor diverse paalschachtafmetingen wordt het draagvermogen, de paalkopzakking en de veercoëfficiënt berekend. Wanneer nodig wordt ook het trekdraagvermogen van de funderingspalen berekend.

Op basis van het funderingsadvies, zowel bij een fundering op staal of op palen, kan een constructeur het funderingsplan verder uitwerken in de vorm van een palenplan, of een plan voor de poeren en stroken. 

Bedrijfsvloeren

Voor de vloer van de bedrijfshal wordt de mogelijkheid voor toepassing van een fundering op staal met een beperkte grondverbetering bekeken. Op basis van de grondopbouw en de opgegeven gelijkmatig  verdeelde vloerbelasting wordt gekeken naar de te verwachten zakkingen van de vloer. Afhankelijk van de gebruiksfunctie kan dan door de opdrachtgever worden bepaald of deze zakkingen al dan niet acceptabel zijn. Wanneer de dragende constructie van het pand op palen is gefundeerd, dan kan toepassing van een op staal gefundeerde vloer in de bedrijfshal resulteren in meer negatieve kleef op de funderingspalen. Hier moet dan tijdig rekening mee worden gehouden in het ontwerp van de fundering van de dragende constructie.

Voor de begane grondvloer van het kantoor wordt over het algemeen geadviseerd om, bij een fundering op staal, de grondverbetering even diep uit te voeren als voor de funderingselementen van de dragende constructie, of om de vloer vrijdragend uit te voeren. Wanneer de dragende constructie op palen is gefundeerd, dan wordt begane grondvloer ook op palen gefundeerd of volledig vrijdragend uitgevoerd.

Eventueel kan ook worden gekeken naar de funderingswijze van de laad- en loskuilen. Ook hier geldt dat de funderingswijze afhangt van de grondopbouw, de belastingen, het ontwerp, maar ook van het type fundering van het bedrijfspand.