Milieutechniek

Sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw heeft Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau op meer dan 10.000 locaties de kwaliteit van grond en grondwater onderzocht op verontreiniging, en een groot aantal saneringen begeleid. Naast het opstellen van bodemadviezen zijn geluidsmetingen een belangrijke activiteit van Inpijn-Blokpoel in relatie tot geluidsoverlast.

De onderzoeken voeren we uit in het kader van de Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer, ARBO-wetgeving en Wet Geluidshinder, ten behoeve van bouwvergunningen, grondafvoer en transport, koop of verkoop van percelen grond of gebouwen, huur en verhuur.

Met verwijzing naar ons ISO-9001 kwaliteitssysteem vinden de onderzoeken plaats.

Ons bureau beschikt inmiddels over:

  • BRL SIKB 1000 protocol 1001 = monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
  • BRL SIKB 2000 protocol 2001 = veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • BRL SIKB 2000 protocol 2002 = idem, specifiek voor nemen grondwatermonsters
  • BRL SIKB 2000 protocol 2003 = waterbodemonderzoek
  • BRL SIKB 2000 protocol 2018 = locatie-inspectie en monsterneming asbest in bodem
  • BRL SIKB 2100 protocol 2101 = mechanisch boren
  • BRL SIKB 6000 protocol 6001 = milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen