TRILLINGEN EN GELUID

Trillingen

Bij het heien van funderingspalen of intrillen van damwanden kunnen, afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze, trillingen worden opgewekt in de ondergrond. Objecten in de vorm van bebouwing en grondlichamen (aardebanen, waterkeringen of ophogingen) die zich binnen het invloedsgebied van deze werkzaamheden bevinden zullen als gevolg hiervan ook een zekere trilling ondergaan waarbij de kans bestaat dat schade optreedt. Dit kan zich bij bebouwing manifesteren in esthetische of constructieve schade. Bij grondlichamen kan deze schade tot uitdrukking komen door instabiliteit van het grondlichaam.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan trillingsprognoses voor u opstellen voor:

  • Heiwerkzaamheden
  • Intrillen damwanden.

Voor bebouwing worden de uitkomsten van de trillingsprognoses vervolgens getoetst aan de meet- en beoordelingsrichtlijnen van SBR Trillingsrichtlijn deel A “Schade aan gebouwen”. Tevens kunnen trillingen worden getoetst aan SBR deel B (Hinder voor personen in gebouwen) en SBR deel C (Storing van apparatuur).

Bij grondlichamen worden de uitkomsten van de trillingsprognoses verwerkt in stabiliteitsanalyses. Aan de hand van de resultaten van deze analyses kan de invloed van de trillingen op de stabiliteit van het grondlichaam worden vastgesteld en kan worden getoetst onder trillingscondities het grondlichaam nog steeds aan het gestelde/geldende stabiliteitscriterium voldoet.

Geluid

Als gevolg van het heien van funderingspalen of intrillen van damwanden wordt geluid geproduceerd hetgeen tot overlast in de omgeving kan leiden. Inpijn-Blokpoel ingenieurs kan hiervoor voor u geluidsprognoses opstellen.

Monitoring

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft tevens de expertise om tijdens de uitvoering van hei- of trilwerkzaamheden volgens een vooropgezet monitoringsplan deze werkzaamheden te bewaken, waarbij de gemeten trillingen en geluid worden getoetst aan de eventueel gestelde interventiewaarde en aan de gestelde grenswaarde. Het bewaken/monitoren van trillingen vindt plaats door:

  • Het plaatsen van trillingsmeters aan of in de bebouwing.
  • Bij grondlichamen geofoons in de ondergrond te installeren.

Het opstellen van het monitoringsplan en het vaststellen van grenswaarden kan Inpijn Blokpoel ingenieurs ook voor u verzorgen.