Algemene leveringsvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en leveranties

 

kortweg “A.L.U.W. 2015” genoemd, van: SONAR Geotechniek B.V., Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel Son B.V., Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel West B.V.,Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel Hoofddorp B.V., Inpijn-Blokpoel Milieu B.V., Sonar Geotechnical Engineering B.V., Songoed B.V.

Zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

 

Art. 1. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende uitvoering van werkzaamheden en levering van diensten, adviezen, meet- en onderzoeksresultaten en goederen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Art. 2. Algemene voorwaarden en DNR

 1. Wanneer onze werkzaamheden mede omvatten laboratoriumonderzoek, advisering, het maken van studies en/of berekeningen en het voeren van directie, dan is hiervoor tevens de DNR 2005 (De Nieuwe Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieur) van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene leveringsvoorwaarden.
 2. De DNR 2005 is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Op eerste aanvraag van de opdrachtgever zal een exemplaar worden toegezonden.
 3. Indien een overeenkomst namens de opdrachtgever door een derde wordt gesloten, dan staat deze derde ervoor in dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan deze derde aan genoemde voorwaarden is gebonden als ware hij opdrachtgever.
 4. Voor alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering plaats vindt buiten Nederland en ook wanneer de opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

Art. 3. Offerte, opdracht en overeenkomst

 1. Een uitgebrachte offerte is drie maanden van kracht.
 2. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de offerte schriftelijk of mondeling is aanvaard door de opdrachtgever.
 3. Elke prestatie die door ons moet worden geleverd is bepaald door de uitgebrachte offerte en / of bevestiging van de overeenkomst.
 4. Werkzaamheden die niet zijn omschreven (volgens artikel 3; lid c) worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden en zullen apart worden verrekend.

Art. 4. Rapportage en gegevens

 1. De schriftelijk rapportage van de resultaten van de werkzaamheden zal in drievoud plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De kosten voor extra rapportage, digitale rapportage, opslag gegevens en monsters en verzending van monsters zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Wij zijn niet gebonden onderzoeksgegevens en monsters te bewaren nadat rapportage heeft plaatsgevonden.

Art. 5. Vergunningen, toestemming etc.

 1. Door de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d., die voor de uitvoering van onze werkzaamheden vereist zijn.
 2. Kosten verbonden aan het verkrijgen van het onder a) bedoelde leges, kadastrale gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Boetes, schaden, wachttijden, extra transporten e.d. als gevolg van het ontbreken, dan wel onvolledig zijn van het onder a) bedoelde, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Art. 6. Gegevens, omstandigheden en stagnatie
 1. De opdrachtgever voorziet ons vroegtijdig van kwalitatief volwaardige tekeningen en overige gegevens met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, zowel met betrekking tot de historie van de bodem, de te onderzoeken objecten, de gebouwen en het gebruik van de terreinen in het verleden tot het moment van het gereed zijn van de opdracht.
 3. De opdrachtgever voorziet ons tijdig van informatie over de eventuele aanwezigheid en exacte ligging van kabels en leidingen of andere obstakels in (of op) de bodem.
 4. Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden kunnen wij ons beroepen op onvoorziene en/of kostenverhogende omstandigheden, c.q. op overmacht.
 5. Schade en meer kosten als gevolg van het ontbreken van gegevens en van omstandigheden zoals die in de leden a) tot en met d) zijn bedoeld voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 7. Algemene uitgangspunten, meerwerk
 1. Mits nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd, is de prijs in de overeenkomst erop gebaseerd dat de te onderzoeken objecten en terreinen met de normaal en gebruikelijk in te zetten onderzoeksmaterialen en transportmiddelen bereikbaar zijn.
 2. Wanneer in aanvulling op het onder a) gestelde speciale voorzieningen en maatregelen moeten worden genomen is dat als meerwerk te verrekenen.
 3. Speciale voorzieningen die overigens moeten worden genomen en die niet in de opdracht zijn begrepen, worden als meerwerk verrekend.
 4. Voorzieningen die overigens uit het oogpunt van milieu, veiligheid, bedrijfsbescherming e.d. moeten worden genomen of aangebracht worden als meerwerk in rekening gebracht.
 5. Speciale tarieven of verrekenprijzen voor de afrekening van het meerwerk bedoeld in de leden b), c) en d) kunnen vooraf in de opdracht worden geregeld.

Art. 8. Werkzaamheden door derden
De opdrachtgever verleent automatisch toestemming bepaalde onderdelen van de totaalopdracht aan derden op te dragen, of door derden, bijv. auditors, te laten toetsen.

Art. 9. Aansprakelijkheidsaspecten, vrijwaring en verzekeringen

 1. Onze aansprakelijkheid is geregeld door de betreffende bepalingen in de DNR 2005 voor zover deze van toepassing is op onze werkzaamheden zoals is aangegeven in artikel 2; lid a). Echter met dien verstande dat bij tegenstrijdigheid met de bepalingen in de DNR 2005, onze Algemene leveringsvoorwaarden zullen prevaleren.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de opdracht, zoals de keuze van de daarin genoemde werkzaamheden, de intensiteit van de te verrichten werkzaamheden, aantal waarnemingen etc.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden in relatie tot directe en indirecte schade, ontstaan ten gevolgen van onze werkzaamheden dan wel door onze nalatigheden.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade zoals spoorvorming, schade aan gewassen e.d. in welke vorm ook, ontstaan tijdens een normale uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Wij dragen geen verantwoording voor werkzaamheden uitgevoerd door niet bij ons in dienst zijnde medewerkers, die op aanwijzing van de opdrachtgever betrokken zijn bij onze werkzaamheden.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor advisering op basis van de resultaten van onze werkzaamheden door opdrachtgever of door derden.
 7. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die volgens normaal gebruik behoort te worden gedekt door een opdrachtgever c.q. aannemer te sluiten CAR-verzekering.
 8. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van een opdracht als gevolg van het vrijkomen van milieubelastende stoffen c.q. verontreinigingen of het uitstromen van vloeibare of gasvormige stoffen uit de bodem.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het overschrijden van leveringstermijnen.
 10. Betreffende overeenkomsten van onderaanneming; opdrachtnemer vrijwaart Sonar Geotechniek B.V. e/o gelieerde ondernemingen als in koptekst dezes vernoemd in hun hoedanigheid van opdrachtgever, van alle aanspraken van derden als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer. Leveringscondities van opdrachtnemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst.
 11. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds vervalt na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van onze (eind)factuur van de overeenkomst.
Art. 10. Overmacht, stagnaties en hindernissen
 1. In geval van overmacht of wanneer de veiligheid van onze medewerkers, ons inziens, in gevaar komt of onaanvaardbaar risico ontstaat voor ons materieel zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 2. Meerwerk en oponthoud door stagnatie buiten onze schuld wordt verrekend tegen de bij ons bureau geldende tarieven.
 3. Wanneer tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat op of in de bodem niet voorziene hindernissen aanwezig zijn zoals gebouwen, kelders, funderingen, kabels, leidingen, stenen, hout, milieu-belastende stoffen etc., hebben wij het recht het onderzoekspunt te verplaatsen c.q. de onderzoekslocatie te verlaten. De kosten die hierop betrekking hebben komen voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 11. Betaling
 1. Betaling door de opdrachtgever zal plaatsvinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. In geval van een opdracht wordt aan het eind van de opdracht een factuur aangeboden. Evenwel behouden wij ons het recht voor om tussentijds te factureren.
 3. Reclames ten aanzien van de factuur dienen schriftelijk binnen 7 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Het indienen van reclame ontslaat de opdracht-gever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 4. Na het verstrijken van de betalingsdatum als onder a) bedoeld, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.
 5. Na het verstrijken van de betalingsdatum zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd het verschuldigde in te vorderen. De opdrachtgever is dan tevens verschuldigd de incassokosten van 10% over het openstaande bedrag met een minimum van € 300,--, verhoogd met eventuele kosten van juridische bijstand, rechtbank, deskundigen, arbitrage, buitengerechtelijke juridische kosten e.d.
 6. Op ons eerste verzoek is de opdrachtgever verplicht zekerheid te verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons, onder andere, maar niet uitsluitend, door middel van verpanding van vorderingen op debiteuren, voorraad (incl. onderhanden werk) en bedrijfsuitrusting. Opdrachtgever machtigt ons hierbij onherroepelijk om namens haar deze verpanding tot stand te brengen door het ondersteunen van de op te maken pandakte.
Art. 12. Geschillen
 1. Voor werkzaamheden die onder de DNR 2005 vallen, zullen geschillen worden behandeld overeenkomstig de hierin gestelde procedure.
 2. Voor zover de DNR 2005 niet van toepassing is zullen geschillen worden onderworpen aan het oordeel van een arbeidsgerecht te benoemen conform de statuten en reglementen van de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland.
 3. Daarnaast hebben wij de keuzemogelijkheid de gewone rechter in te schakelen.