Geluidsmetingen en -advies

Inpijn-Blokpoel houdt zich naast geotechnisch en milieutechnisch bodemonderzoek en -advisering ook bezig met milieukundig onderzoek in bredere zin. Een voorbeeld hiervan is akoestisch onderzoek. Toegepast bij (voorkoming van) geluidshinder. Wanneer geluidshinder of lawaai buiten de normen valt staat beschreven in de Wet Milieubeheer en Wet Geluidshinder.

 

Om de hoeveelheid geluid te kunnen bepalen is meting van het geluidsniveau nodig. Door middel van bemande of onbemande metingen wordt zowel het geluidsniveau als de aard van het geluid (spectrum) gemeten en voor verdere bewerking opgeslagen. Hiermee kunnen we met diverse computerprogramma's de huidige of de in de toekomst te verwachten geluidsbelasting berekenen. Deze geluidsbelasting toetsen we uiteraard aan de geldende wetgeving.

 

Naast het op een goede wijze meten van geluid is ook de interpretatie en verdere verwerking van de gegevens van groot belang om een betrouwbaar en objectief beeld van de situatie te verkrijgen. Ervaren adviseurs van ons bureau kunnen hiervoor een gedegen akoestisch rapport opstellen inclusief aanbevelingen, voor:

  • het voor bedrijven toetsen van vergunningsvoorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer of Wet Geluidshinder;
  • het in het kader van een vergunningsaanvraag voor particulieren, architecten, bedrijven en instellingen toetsen van weg- of railverkeerslawaai bij voorgenomen nieuwbouw;
  • het adviseren van particulieren, aannemers, architecten of gemeenten omtrent bouwkundige voorzieningen met het oog op geluidsreductie;
  • het anticiperen op klachten met het oog op geluidsoverlast in het kader van Arbowetgeving, zoals machinelawaai.

 

Naast een beschrijving van de ernst van het probleem wordt in een rapportage natuurlijk ook ingegaan op de oplossing hiervan.