Monsterneming voor partijkeuringen

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat bouwstoffen niet belastend mogen zijn voor het milieu. Ook grond wordt hierbij beschouwd als een bouwstof. Zodra zand, klei, leem, veen of löss wordt afgevoerd treedt deze wet in werking. Het Besluit Bodemkwaliteit (BBk) stelt dat het bevoegd gezag (veelal gemeente of provincie) duidelijk inzicht moet hebben in de milieuhygiënische kwaliteit van te hergebruiken grond. Doorgaans wordt dan om een partijkeuring "AP-04" gevraagd.

 

Hoe werkt het?

Met een monsternemingsplan van de milieu-adviesafdeling bepalen we de wijze van monsteropname. Het onderzoek kan zowel 'in-situ' (de grond is nog niet ontgraven) als 'in depot' plaatsvinden. De monstername wordt uitgevoerd volgens de geldende Beoordelingsrichtlijn en protocollen door ervaren gecertificeerde monsternemers.

 

Toetsing

De in het geaccrediteerde laboratorium gemeten gehalten worden getoetst aan de waarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering.

Op basis hiervan wordt bepaald of de grond herbruikbaar is, en zo ja, in welke categorie deze valt. Mogelijke categorieën zijn:

  • Schone grond (AW)
  • Klasse 'Wonen'
  • Klasse 'Industrie'
  • Niet toepasbaar