Milieuonderzoek

Met milieuonderzoek stellen we de bodemkwaliteit vast en beoordelen we de aanwezigheid en aard van verontreinigende stoffen. Afhankelijk van een eventuele verontreiniging van de bodem voeren we achtereenvolgens één, twee of drie op elkaar aansluitende onderzoeken uit.

 

Wat doen we?

  • Verkennend onderzoek
  • Nader onderzoek
  • Saneringsonderzoek

 

De adviesafdeling van INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau heeft een uitgebreide dienstverlening met diverse onderzoeken en rapportages en (sanerings)plannen voor bodem-, water- en luchtkwaliteit. Daarnaast verzorgt Inpijn-Blokpoel akoestische rapportages inclusief advisering ten aanzien van oplossingen bij overschrijding van de geluidsbelasting, trillingsmetingen en begeleiden wij vergunningstrajecten voor bijvoorbeeld bouwvergunning.

 

Verkennend onderzoek
Volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen wordt op een terrein ter indicatie een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een grond- en/of grondwaterverontreiniging. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een bouwvergunning of voor het vastleggen van de zogenaamde nulsituatie, belangrijk bij koop- en huurcontracten. Het vastleggen van een nulsituatie kan bij schuldvraag in relatie tot een later aangetroffen bodemverontreiniging helderheid geven en mogelijk schadeclaims voorkomen. Hierbij wordt veelal uitgegaan van een bodemonderzoek conform de NEN 5740.

 

Nader onderzoek
Indien bij het verkennend onderzoek blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is die de wettelijk vastgestelde normen overschrijdt, is een nader onderzoek nodig. Hierbij stellen we de precieze concentratie en omvang van de verontreiniging vast en we de risico's voor mens en milieu in kaart. Doel van het nader onderzoek is vaststellen of er in het kader van de Wet Bodembescherming sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervan is sprake indien >25 m3 grond en/of 100 m3 bodemvolume grondwater sterk verontreinigd is, ofwel groter dan de interventiewaarde.

 

Saneringsonderzoek
Op basis van de resultaten van het nader onderzoek starten we zo nodig een saneringsonderzoek op. De gegevens die we hieruit verkrijgen, gebruiken we voor het opstellen van een saneringsplan. Het saneringsplan bevat milieuhygiënische, technische en financiële aspecten.