SANERINGEN

Opstellen saneringsplan of BUS-melding

In het geval een verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, bijvoorbeeld door ingrepen in de bodem of grondwateronttrekkingen, moet daarvan in bepaalde gevallen een melding aan het bevoegd gezag worden gedaan. Een dergelijke melding kunnen wij voor u verzorgen.

Concreet kan dit door het indienen van saneringsplan, of, in eenvoudige situaties, een BUS-melding. Bij een saneringsplan zijn de procedures doorgaans langer, maar is meer ruimte voor ‘maatwerk’. Een BUS-melding is sneller, afhankelijk van de situatie één tot vijf weken, en met name geschikt voor eenvoudiger, meer ‘standaard’-situaties.

Saneringsbegeleiding

Indien een sanering onontkoombaar is, of indien een plan binnen een verontreinigde locatie wordt gerealiseerd, zijn werkzaamheden in een verontreinigde bodem aan de orde. Bij zogenaamde ‘kritische’ werkzaamheden is dan milieukundige begeleiding (‘sturing’) noodzakelijk. Een dergelijke begeleiding kunnen wij, deskundig en onafhankelijk, voor u verzorgen. Op een dergelijke manier wordt ervoor zorg gedragen dat de werkzaamheden, voor zover als mogelijk, volgens plan worden uitgevoerd. Verder wordt gewaarborgd dat voldaan wordt aan de te stellen eisen en regelgeving, afwijkingen worden geoptimaliseerd en vastgelegd. Hierbij worden uiteraard zowel kosten als doelstelling van de sanering scherp in het oog gehouden.

Op kritische momenten tijdens het proces en na afloop van de sanering vindt een controle (‘verificatie’) plaats. Het nemen, laten analyseren en beoordelen van controlemonsters maakt hiervan deel uit.

Nadat aantoonbaar is voldaan aan de saneringsdoelstelling, dan wel bij een geaccordeerde afwijking hiervan, kan de sanering als beëindigd beschouwd worden. Ter vastlegging van het gehele proces en de resultaten van de verificatie dient een evaluatieverslag of evaluatierapportage opgesteld te worden. In dit rapport of verslag wordt onder andere aangegeven hoe de sanering is uitgevoerd, welke verificatiemomenten er zijn geweest, wat de toetsing van de controlemonsters laat zien, is er grond afgevoerd of grondwater onttrokken, en wat betekent het saneringsresultaat voor het toekomstige gebruik.

Ook hiervoor geldt weer de optie voor een BUS-evaluatie, dan wel een op maat gemaakte evaluatierapportage.