SANERINGEN

Opstellen saneringsplan of BUS-melding

Indien een verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, bijvoorbeeld door ingrepen in de bodem of grondwateronttrekkingen, moet daarvan in bepaalde gevallen een melding aan het bevoegd gezag worden gedaan. Een dergelijke melding, middels een BUS-procedure of saneringsplan, verzorgen wij voor u. 

Saneringsbegeleiding

Indien een sanering onontkoombaar is, of indien een plan binnen een verontreinigde locatie wordt gerealiseerd, is vaak milieukundige begeleiding (‘sturing’) en controle (‘verificatie’) aan de orde. Een dergelijke begeleiding kunnen wij, deskundig en onafhankelijk, voor u verzorgen.