HYDRAULIC PROFILING TOOL (HPT)

De Hydraulic Profiling Tool (HPT) is een meetmethodiek om een continu relatief doorlatendheidsprofiel te genereren van de ondergrond.

Tijdens het sonderen met de HPT-sonde wordt water met een constant debiet via een cirkelvormig filter de grond in gepompt. Het debiet wordt hierbij zo constant mogelijk gehouden. De hiervoor benodigde (wisselende) druk wordt gemeten (HPT-druk), evenals de elektrische geleidbaarheid. Tijdens de proef worden dissipatietesten (drukmeting in de tijd op hetzelfde niveau waarbij geen water wordt geïnfiltreerd) uitgevoerd om de hydrostatische druk op de proeflocatie te bepalen. De geregistreerde HPT-druk wordt  gecorrigeerd voor deze hydrostatische druk. Deze gecorrigeerde HPT-druk is een indicatie van de relatieve doorlatendheid van de ondergrond.

Aan de hand van waterdoorlatendheidsmetingen op de locatie op verschillende dieptes, kan een inschatting worden gemaakt van de absolute waterdoorlatendheid, en kan het relatieve doorlatendheidsprofiel worden vertaald naar een absoluut waterdoorlatendheidsprofiel. De waterdoorlatendheidsmetingen kunnen bestaan uit een combinatie van beproefde technieken zoals slugtesten, single well proeven, pompproeven, doorlatendheidsproeven, korrelverdelingen, informatie uit Dinoloket etc.

De toepassingsgebieden zijn legio, namelijk overal waar inzicht is gewenst in de doorlatendheid van de ondergrond. Denk aan bemalingen, piping modellering bij waterkeringen, verspreiding van verontreinigingen, infiltratievoorzieningen etc.

HPT