MECHANISCHE BORINGEN

Inpijn Blokpoel ingenieurs voert een breed scala aan boringen uit. In Nederland worden normaliter echter geoprobe boringen, pulsboringen, avegaarboringen of kernboringen uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van puls- en avegaarboringen beschikt Inpijn Blokpoel ingenieurs onder andere over Nordmeyer boorstellingen (video). 
Voor een volledig overzicht van het boormaterieel waarover Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt, wordt verwezen naar de boormaterieelpagina.

Pulsboringen

Pulsboringen leveren een kwalitatief hoogwaardige boorbeschrijving op en zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van peilbuizen of het steken van ongeroerde monsters. De boringen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22475-1 .

(Tekst gaat verder de foto)

Een pulsboring wordt uitgevoerd binnen een stalen casing, waarvan de diameter afhankelijk is van de boordiepte en het aantal peilbuizen dat geplaatst dient te worden.

Van de grond die uit de casing wordt gepulst, kunnen geroerde monsters worden genomen. Ongeroerde monsters worden genomen met een Ackerman steekapparaat. Hiermee kunnen dunwandige stalen bussen in de grond worden gedreven doormiddel van slaan of drukken. Inpijn Blokpoel ingenieurs maakt gebruik van een eigen ontwikkeld, wire-line, hydraulisch monsterdruk apparaat waarmee de bussen in de grond worden gedrukt (piston sampler). Hiermee kunnen hoogwaardige ongeroerde monsters worden genomen. Alle monsterbussen wordt afgedopt / getaped en voorzien van een etiket met alle metadata. Zonodig kunnen de bussen in het veld worden ingewogen en gekoeld worden bewaard.

Nadat de einddiepte van de boring is bereikt wordt de casing getrokken en worden de cohesieve lagen afgedicht met bentonietkorrels.

Eventueel kunnen binnen de casing peilbuizen worden geplaatst. Door de aanwezigheid van de casing kan op een gecontroleerde wijze rondom de peilbuis filtergrind en een bentonietprop worden aangebracht.

In pulsboringen kunnen ook andere meetlichamen worden geplaatst zoals een saafbuis of extensometers.

(Tekst gaat verder na figuren en foto)

Mechanische pulsboring conform NEN-EN-ISO 22475-1, links veldidentificatie en rechts laboratoriumidentificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1.

Geoprobe boringen

Bij een Geoprobe boring worden de boorbuizen met een inwendige liner met een hoogfrequente slaghamer op diepte geslagen. Na het trekken van de boorbuis kan de liner worden opengesneden en is het “ongeroerde” monster zichtbaar. Het monster is uitstekend geschikt voor een goede identificatie van de diverse bodemlagen, en eenvoudige classificatieproeven. De monsters zijn niet geschikt voor sterkteproeven.

Met een geoprobe boring kunnen met behulp van een verloren punt eenvoudig peilbuizen worden geplaatst.

Holle avegaar boringen

Holle avegaar boringen worden voornamelijk toegepast indien puin of grind voorkomt in de ondergrond. Andere boortechnieken zijn dan niet inzetbaar.Ook voor partijbemonstering wordt een avegaarboring vaak ingezet.

Het nadeel van een holle avegaar boring is dat de boorbeschrijving minder nauwkeurig is en daarmee ook de monstername.

Spoelboringen

Bij spoelboringen wordt normaliter, in tegenstelling tot pulsboringen, niet met een stalen casing gewerkt.

De boorstangen voorzien van een boorbeitel, worden door een boorunit, roterend op diepte gebracht, waarbij gelijktijdig (onder druk) werkwater door de boorstangen naar beneden wordt gepompt. Dit werkwater stroomt langs de buitenzijde van de boorstangen weer omhoog richting maaiveld, waarbij het opgeboorde materiaal wordt meegenomen. Het boorgat blijft, vanwege de zijdelingse druk van het werkwater, open staan. Het werkwater wordt opgevangen in spoelbakken of spoelvijvers, waar het opgeboorde sediment kan bezinken. Het schone water kan weer worden hergebruikt. Het is van belang dat het boorgat altijd gevuld blijft met water. Dat kan eenvoudig worden gerealiseerd door het boorgat direct te verbinden met de spoelvijver of spoelbak. Indien in grof zand moet worden geboord kunnen eventueel toeslagstoffen aan het werkwater worden toegevoegd.

Het voordeel van spoelboringen is dat snel tot grotere dieptes kan worden geboord. Het nadeel is dat slechts een globale boorbeschrijving mogelijk is. Een spoelboring is met name geschikt voor het plaatsen van peilbuizen of meetlichamen, maar is niet geschikt als (hoogstaande) geotechnische boring waarbij betrouwbare (on)geroerde monstername noodzakelijk is.

Kernboringen

Kernboringen worden uitgevoerd in gesteente. Dit is ook de reden dat ze slechts weinig gemaakt worden in Nederland, hooguit in Zuid-Limburg. Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft het materieel en de kennis om dit type boringen uit te voeren.