OMGEVINGSBEÏNVLOEDING

Infrastructuur en bouwrijp maken

Als gevolg van ophogingen, bijvoorbeeld voor een dijkversterking, de aanleg van infrastructuur of het bouwrijp maken van een terrein, ontgravingen, bijvoorbeeld voor bouwputten, of grondwaterstandverlagingen kunnen vervormingen in de ondergrond optreden.

Voornoemde aspecten veroorzaken een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische vondsten in de ondergrond of (funderingen van) bebouwing. Afhankelijk van de mate van invloed kan hierbij schade optreden aan de voornoemde objecten.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan u adviseren met betrekking tot deze omgevingsbeïnvloeding. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van:

  • Zettingsanalyses voor grondwaterstandsverlagingen.
  • Zettings- en horizontale deformatieanalyses voor ophogingen.
  • Horizontale deformatieanalyses (horizontaal) voor ontgravingen.

Het voorspellen van horizontale deformaties kan op twee manieren:

  • Snel en indicatief (gewogen gemiddelde over de hoogte van het grondlagenpakket dat onderhevig is aan vervormingen) met analytische rekenmodellen (De leeuw, Mieusses en Bourgeses).
  • Nauwkeuriger met een Eindige Elementen Model (Plaxis bijvoorbeeld) waarbij een gedetailleerd beeld wordt verkregen van de vervormingen van de verschillende grondlagen met verschillende stijfheden.

Voor deze analyses maken we gebruik van een geotechnisch grondonderzoek alsmede geotechnisch laboratoriumonderzoek dat we zelf kunnen uitvoeren. Voor de berekeningen maken we gebruik van de Dserie van Deltares (D-Settlement) en Plaxis 2D/3D.

Omgevingsmonitoring

Om de omgevingsbeïnvloeding zo veel mogelijk te beperken speelt bij de uitvoering van grondwerkzaamheden (ophogingen en ontgravingen) monitoring van de omgeving een belangrijke rol. Met monitoring kunnen onzekerheden tijdens de uitvoering in beeld worden gebracht zodat, indien nodig, in een vroeg stadium risico-mitigerende maatregelen kunnen worden genomen.