INFRASTRUCTUUR EN BOUWRIJP MAKEN

Bij infrastructurele werken (wegen, spoorwegen en waterkeringen) en bij bouwrijp maken wordt grondlichamen van klei en/of zand op het bestaande maaiveld gerealiseerd. Bij de aanwezigheid van cohesieve grondlagen (klei, veen en/of silt) in de ondergrond kan de aanleg van deze grondlichamen van invloed hebben op/zorgen voor:

Het is gebruikelijk om voor dergelijke projecten eerst een definitief ontwerp (DO) op te stellen, Bij grote en of complexe projecten kan eventueel voorafgaand aan het DO nog eerst een voorlopig ontwerp (VO) worden opgesteld.

Het doel van een DO is het vaststellen van de geometrische afmetingen van het ontwerp zodat na oplevering van de realisatie van het project/in de eindsituatie aan de gestelde eisen ten aanzien van bij voorbeeld stabiliteit en (oplever)hoogte wordt voldaan.

Meestal volgt na het gereed komen van het DO het opstellen van een uitvoeringsontwerp (UO) voor de realisatie van het opgestelde ontwerp (DO). Het doel van een UO is:

  • Voorkomen dat tijdens de uitvoering/realisatie van het project instabiliteit van de ondergrond en het grondlichaam optreedt.
  • Er voor zorgen dat bij oplevering van de realisatie van het project voldoende overhoogte wordt aangebracht zodat gedurende de levensduur voldoende hoogte aanwezig is (waterkeringen) of dat voldaan wordt aan de gestelde restzettingseis (bouwrijp maken) of aan de eisen ten aanzien van langs- en dwarsvlakheid (wegen en spoorwegen).
  • Voorzieningen dimensioneren die nodig zijn tijdens de uitvoering/realisatie van het project om de voornoemde doelen te kunnen realiseren en voorzieningen dimensioneren die ervoor zorgen dat de omgevingsbeïnvloeding als gevolg van de uitvoering/realisatie van het project de vastgestelde grenzen niet overschrijden.

Aan de hand van het UO kan vervolgens een uitvoeringsplan, keuringsplan en een monitoringsplan voor de site-engineering tijdens de uitvoering/realisatie van het project worden opgesteld.

Bij Inpijn Blokpoel ingenieurs kunnen wij u in alle voornoemde ontwerpfasen en met de uitvoeringsbegeleiding/site-engineering, met ca. 30 jaar respectievelijk ca. 20 jaar ervaring in voornoemde aspecten voor aannemers, rijksoverheid (Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten), ingenieursbureaus en projectontwikkelaars, van dienst zijn.