WATERTOETS

Nadat het infiltratieonderzoek is afgerond kan Inpijn Blokpoel ingenieurs een watertoets voor u opstellen. Binnen een watertoets zijn diverse opties mogelijk. De toets kan beperkt blijven tot het bepalen van de benodigde bergings-/infiltratievolume voor hemelwater. De eisen hiervoor worden vaak door gemeente en/of waterschap gesteld en in hemelwaterbeleid vastgelegd. Overleg met de gemeente en/of het waterschap om meer duidelijkheid te krijgen over de exacte eisen is een standaard onderdeel van onze advieswerkzaamheden.

Op het moment dat het benodigde te bergen en/of te infiltreren volume is bepaald, wordt (indicatief) berekend welke dimensies een infiltratievoorziening moet hebben.

(Tekst gaat verder na foto’s)

watertoets
Maker: GinoPress B.V. | Bronvermelding: Nederlandse Freelancers
Auteursrecht: GinoPress B.V.
Informatie geëxtraheerd uit IPTC-fotometadata.
watertoets2

Inpijn Blokpoel ingenieurs is u ook van dienst als u een uitgebreider advies nodig heeft, waarbij bijvoorbeeld ook ingegaan moet worden op de benodigde ontwatering en drooglegging, het afvalwatersysteem, ophoging van het maaiveld etc. Bij een compleet bouwrijpmaken advies kan Inpijn Blokpoel ingenieurs u ook van dienst zijn.