OMGEVINGSBEÏNVLOEDING

Bemalingen

Als gevolg van (geohydrologische) werkzaamheden, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand voor een bemaling, kan vervorming van of in de ondergrond optreden.

Voornoemde aspect veroorzaakt een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische vondsten in de ondergrond, (funderingen van) bebouwing of waterkeringen. Afhankelijk van de mate van invloed kan hierbij schade optreden aan de voornoemde objecten.

Daarnaast kan een (tijdelijke) grondwaterstandsverlaging ook zorgen voor invloed op natuur en landbouw, voor verspreiding/verplaatsing van een aanwezige verontreinigingen in de ondergrond en voor de verplaatsing van een eventueel aanwezig zoet/zout grensvlak.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan u adviseren met betrekking tot deze omgevingsbeïnvloeding. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van:

  • Zettingsanalyses voor grondwaterstandsverlagingen en de invloed van de grondwaterstandsverlaging op bebouwing en infrastructuur.
  • Stroombaananalyses.

(Tekst gaat verder na figuren)

Figuur 1 Stroombaananalyse
Figuur 2 Verplaatsing verontreiniging middels stroombaananalyse

Voor deze analyses maken we gebruik van een geotechnisch grondonderzoek alsmede geotechnisch laboratoriumonderzoek dat we zelf kunnen uitvoeren. Voor de berekeningen maken we gebruik van eigen software, de Dserie van Deltares (D-Settlement) en (Modflow of MicroFEM).

Een watervergunning wordt pas verleend als de negatieve beïnvloeding van de omgeving voldoende klein is. Bij negatieve invloed op de omgeving (bijvoorbeeld de verplaatsing van een verontreiniging) bepaalt Inpijn Blokpoel ingenieurs in overleg met u en het bevoegd gezag wat de beste oplossing is om de invloed te mitigeren. Pas als duidelijk is dat de beïnvloeding van de omgeving voldoende beperkt zal zijn, ronden we de rapportage af en dienen we de watervergunning in bij het bevoegd gezag.

Invloed ondergrondse constructies op grondwater

Ondergrondse constructies kunnen de stand en stroming van grondwater beïnvloeden. Indien geen mitigerende maatregelen getroffen worden, kunnen negatieve gevolgen, zoals wateroverlast of -tekort, in de omgeving optreden.

(Tekst gaat verder na figuren)

Figuur 3 Principeschets barrièrewerking: Initiële situatie (links)
Situatie met ondergrondse constructie (rechts)

Omgevingsmonitoring

Om de omgevingsbeïnvloeding zo veel mogelijk te beperken speelt bij de uitvoering van geohydrologische werkzaamheden monitoring van de omgeving een belangrijke rol. Met monitoring kunnen onzekerheden tijdens de uitvoering in beeld worden gebracht zodat, indien nodig, in een vroeg stadium risico-mitigerende maatregelen kunnen worden genomen.