WONINGEN

De fundering van een woning is het deel dat je niet ziet, maar waarvan je wel de effecten ziet als het niet goed is uitgevoerd. De beste manier om een fundering uit te voeren is afhankelijk van het ontwerp van de woning, van de grondopbouw ter plaatse van de bouwlocatie en van de omgeving. Om dit te bepalen wordt door Inpijn Blokpoel ingenieurs een grondonderzoek uitgevoerd en een funderingsadvies opgesteld. Een funderingsadvies kan worden opgesteld voor één woning, een bouwblok, een volledige wijk, of juist voor een aanbouw of verbouwing van een bestaande woning.

Grondonderzoek

Op basis van het ontwerp en de plattegrond van de woning en onze ervaringen in de omgeving doen wij een onderzoeksvoorstel voor het grondonderzoek. In dit voorstel staat het benodigde aantal en diepte van de sonderingen en handboringen, die op de bouwlocatie worden uitgevoerd. De sonderingen en boringen zijn de basis om meer inzicht te krijgen in de grondopbouw ter plaatse.

Op basis van de grondopbouw en het ontwerp van de woning worden de mogelijkheden met betrekking tot de fundering bepaald. Ons doel is altijd om te komen tot een kwalitatief goede en economisch optimale fundering.

In het funderingsadvies wordt een fundering op staal of een fundering op palen uitgewerkt.

Fundering op staal

Bij een fundering op staal wordt de woning gefundeerd op betonnen stroken en poeren, die worden aangelegd op een goed verdicht zandpakket. Wanneer de aanwezige grond direct beneden de fundering niet voldoende vast gepakt is, dan wordt een grondverbetering uitgevoerd. Dit betekent dat dieper wordt gegraven om de weinig vaste lagen te verwijderen en te vervangen door schoon en vast gepakt zand. In het funderingsadvies wordt aangegeven tot welke diepte de grondverbetering moet worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het draagvermogen van de poeren en stroken berekend voor diverse afmetingen en wordt een indicatie van de te verwachten zetting en beddingscoëfficiënt gegeven.

Fundering op palen

Wanneer de grondverbetering tot grote diepte moet worden uitgevoerd om te komen tot een goede fundering, dan wordt het voordeliger om een fundering op palen toe te passen. De neerwaartse belastingen vanuit de woning worden dan via palen overgebracht op dieper gelegen zandlagen. Hierbij hoeft geen diepe grondverbetering te worden uitgevoerd. In het funderingsadvies wordt dan ingegaan op het paaltype, wat mede afhankelijk is van de grondopbouw, de omgeving en de beschikbare werkruimte. Van het gekozen paaltype wordt vervolgens bepaald tot welke diepte de funderingspalen moeten worden aangebracht. Voor diverse paalschachtafmetingen wordt het draagvermogen, de zakking en de veercoëfficiënt berekend.

Op basis van het funderingsadvies, zowel bij een fundering op staal of op palen, kan een constructeur het funderingsplan verder uitwerken in de vorm van een palenplan, of een plan voor de poeren en stroken.

Wanneer een woning wordt voorzien van een kelder, dan zijn soms aanvullende adviezen nodig om de kelder veilig, in den droge en met een minimaal risico voor de omgeving uit te kunnen voeren. De additionele adviezen kunnen betrekking hebben op een bemaling en een grondkering of de stabiliteit van een talud.