HOOGBOUW

Bij hoogbouw kan sprake zijn van hoge belastingen die vanuit het gebouw moeten worden overgedragen naar de ondergrond. In een funderingsadvies wordt door Inpijn Blokpoel ingenieurs de best mogelijke funderingswijze geadviseerd. Op basis van het funderingsadvies, zowel bij een fundering op staal of op funderingspalen, kan een constructeur het funderingsplan verder uitwerken in de vorm van een palenplan, of een plan voor de poeren en stroken.

Grondonderzoek

Voordat een funderingsadvies kan worden opgesteld, voeren wij een grondonderzoek uit. Dit onderzoek bestaat veelal uit sonderingen en boringen. Het benodigde aantal onderzoekspunten en de benodigde diepte wordt bepaald op basis van ervaringen in de omgeving en reeds beschikbare projectinformatie. Hierbij zijn vooral tekeningen met plattegronden en doorsneden van de nieuwbouw en een indicatie van de funderingsbelastingen van belang.

Op basis van de sonderingen en boringen kan de fundering van de hoogbouw verder worden uitgewerkt, waarbij zal worden ingegaan op een fundering op staal of een fundering op palen.

Fundering op staal

Bij een fundering op staal wordt het pand gefundeerd op betonnen stroken en poeren, die worden aangelegd op een goed verdicht zandpakket. Veelal moet dit goed verdichte zandpakket worden gerealiseerd middels een grondverbetering, wat inhoudt dat lagen met een onvoldoende vaste pakking worden verwijderd en vervangen door schoon en goed verdicht zand. In het funderingsadvies wordt aangegeven tot welke diepte de grondverbetering moet worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het draagvermogen van de poeren en stroken berekend voor diverse afmetingen en wordt een indicatie van de te verwachten zetting en beddingscoëfficiënt gegeven.

Fundering op palen

Wanneer een diepe grondverbetering nodig zou zijn, en/of wanneer sprake is van hoge kolomlasten, kan het voordeliger zijn om een fundering op palen toe te passen. Bij een fundering op palen wordt de neerwaartse belasting vanuit de constructie via de funderingspalen overgebracht naar de dieper gelegen zandlagen. Het toe te passen paaltype is mede afhankelijk van de grondopbouw, de omgeving en de beschikbare werkruimte. Van het gekozen paaltype wordt bepaald tot welke diepte de funderingspalen moeten worden aangebracht. Voor diverse paalschachtafmetingen wordt het draagvermogen, de paalkopzakking en de veercoëfficiënt berekend. Wanneer nodig wordt ook het trekdraagvermogen van de funderingspalen berekend. Wanneer de funderingspalen onderdeel uitmaken van een dikke en stijve funderingsbalk of -plaat, dan kan de fundering mogelijk als stijf worden beschouwd. In dat geval kan voor de betreffende funderingspalen worden gerekend met een lagere veiligheid, wat resulteert in een hoger geotechnisch draagvermogen per paal en dus een optimaler funderingsontwerp.

Wanneer een hoogbouw wordt voorzien van een kelder, dan zijn soms aanvullende adviezen nodig om de kelder veilig, in den droge en met een minimaal risico voor de omgeving uit te kunnen voeren. De additionele adviezen kunnen betrekking hebben op een bemaling en een bouwput of de stabiliteit van een talud.