OMGEVINGSBEÏNVLOEDING

Bouwputten en bouwplaatsen

Als gevolg van geotechnisch en/of geohydrologische werkzaamheden kan vervorming van of in de ondergrond optreden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de volgende aspecten:

  • Maaiveldzetting als gevolg van trillingen door het trillend aanbrengen van damwanden of heien van palen.
  • Maaiveldzetting als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand voor een bemaling.
  • Verticale en horizontale vervorming van de ondergrond als gevolg van het doorbuigen van grondkeringen.

Naast vervorming van de ondergrond veroorzaken geotechnische werkzaamheden ook andere, meer directe, effecten, zoals geluid tijdens het heien van funderingspalen, of trillingen tijdens het heiend of trillend aanbrengen van funderingspalen.

Bovengenoemde aspecten veroorzaken een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische vondsten in de ondergrond, (funderingen van) bebouwing of waterkeringen. Afhankelijk van de mate van invloed kan hierbij schade optreden aan de voornoemde objecten.

Tenslotte kan een (tijdelijke) grondwaterstandsverlaging ook zorgen voor invloed op natuur en landbouw en voor verspreiding/verplaatsing van aanwezige verontreinigingen in de ondergrond.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan u adviseren met betrekking tot deze omgevingsbeïnvloeding. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van:

  • Trillingsprognoses voor het aanbrengen van damwanden of geheide paalfunderingen en toetsing van optredende trillingen aan grenswaarden voor schade aan objecten en hinder voor personen.
  • Zettingsanalyses voor grondwaterstandsverlagingen.
  • Zettingsanalyses voor het trillend aanbrengen van damwanden.
  • Stabiliteitsanalyses voor het aanbrengen van damwanden of paalfunderingen en invloed hiervan (trillingen) op de stabiliteit van grondlichamen (bijvoorbeeld waterkeringen).
  • Deformatieanalyse voor het ontgraven van bouwputten in relatie tot de vervorming van de bouwputbegrenzing.

Voor deze analyses maken we gebruik van een geotechnisch grondonderzoek alsmede geotechnisch laboratoriumonderzoek dat we zelf kunnen uitvoeren. Voor de berekeningen maken we gebruik van eigen software, de Dserie van Deltares (D-Sheet Piling, D-Settlement en D-Geo Stability) en Plaxis 2D/3D.

(Tekst gaat verder na de figuren)

Omgevingsmonitoring

Om de omgevingsbeïnvloeding zo veel mogelijk te beperken speelt bij de uitvoering van grondwerkzaamheden (ophogingen en ontgravingen) monitoring van de omgeving een belangrijke rol. Met monitoring kunnen onzekerheden tijdens de uitvoering in beeld worden gebracht zodat, indien nodig, in een vroeg stadium risico-mitigerende maatregelen kunnen worden genomen.