GRONDKERINGEN/BOUWPUTTEN

Grondkeringen

Grondkeringen worden toegepast in situaties waarbij het niet mogelijk of ongewenst is om een hoogteverschil in het maaiveld met een talud te overbruggen, bijvoorbeeld bij bouwputten of bij randen welke aan water grenzen (beschoeiingen).

Bij een grondkering kan gedacht worden aan:

 • L-vormige betonnen of kunststoffen keerwanden.
 • Kunststof damwanden.
 • Houten keerwanden.
 • Stalen damwanden.
 • CSM-wanden.
 • Palenwanden.
 • Jetgroutwanden.
 • Diepwanden.
 • Injectiemassieven met waterglas.

Bij grote kerende hoogten of om het ontwerp van de grondkering te optimaliseren kan de grondkering worden gesteund. Deze ondersteuning kan worden gerealiseerd door:

 • Verankering middels ankerschotten.
 • Verankering middels klapankers.
 • Verankering middels groutankers.
 • Een stempelframe middels stalen buizen.

Bouwputten

Voor de aanleg van ondergrondse constructies, zoals funderingen, kelders, tunnels, leidingen, rioleringen etc., is een bouwput nodig. De functie van een bouwput is om met zo beperkt mogelijk invloed naar de omgeving de benodigde ontgraving te realiseren. De wijze waarop een bouwput kan worden uitgevoerd is aanhankelijk van het type constructie, de grondopbouw, de geohydrologie, de geldende regelgeving en de omgeving.

Een bouwput heeft een verticale en horizontale begrenzing. De begrenzing kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd. De verticale begrenzing kan bijvoorbeeld bestaan uit een talud, een grondkering of een waterkering. De horizontale begrenzing bestaat uit de natuurlijke grondopbouw of een kunstmatige laag (zoals waterglasinjectie, groutinjectie of onderwaterbeton).

Afhankelijk van de situatie kunnen doorgaans de volgende bouwputvarianten worden gemaakt:

 • Een open bouwput. Hierbij wordt de bouwput onder talud of deels met behulp van een grondkering ontgraven. Afhankelijk van de diepte van de ontgraving is een bemaling nodig om het grondwater te beheersen.
 • Een bouwput die volledig is omsloten met een grondkering. Indien de werkruimte of grondopbouw het niet toelaat onder talud te ontgraven kan worden gekozen om de bouwput te omsluiten met een grondkering. De grondkering kan bestaat uit bijvoorbeeld een damwand, CSM-wand, diepwand, jetgroutwand etc. Afhankelijk van de diepte van de ontgraving is een bemaling nodig om het grondwater te beheersen.
 • Een gesloten bouwput. Indien de werkruimte, grondopbouw, geohydrologie of omgeving het niet toelaten te werken met een bouwput zonder verticale kering en zonder horizontale afdichting kan het noodzakelijk zijn te werken met een gesloten bouwput. In dit geval wordt rondom de bouwput een grond- en waterkering aangebracht. De onderafdichting kan bestaan uit van nature waterremmende klei-, veen- of siltlagen danwel een kunstmatige laag van onderwaterbeton of waterglas-/jetgroutinjectie. Binnen de bouwput kan vervolgens de grondwaterstand worden beheerst met een bemaling.

(Tekst gaat verder na foto’s)

Ontwerp

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan u adviseren met betrekking tot het meest optimale ontwerp van een grondkering en de meest optimale bouwputwijze in relatie tot het type constructie, de grondopbouw, de geohydrologie, de geldende regelgeving en de omgeving. Hierbij hebben we reeds vele jaren ervaring met kleine projecten zoals de aanleg van kelders voor particuliere woningen, alsmede het maken van grote en diepe ontgravingen voor ontvangst- en persputten voor leidingen, funderingsblokken van windturbines en meerlaags kelders in binnenstedelijk gebied.

We kunnen u adviseren in en begeleiden met een eerste Schetsontwerp (SO) zodat in een vroeg stadium de juiste keuzes kunnen worden gemaakt, het Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en uiteindelijk het Uitvoeringsontwerp (UO).

Voor het ontwerp maken we gebruik van een geotechnisch grondonderzoek alsmede geotechnisch laboratoriumonderzoek dat we zelf kunnen uitvoeren. Voor de ontwerpberekeningen maken we over het algemeen gebruik van de D-serie van Deltares (D-Sheet Piling en D-Geo Stability). Voor meer complexe situaties bijvoorbeeld bij diepe bouwputten wordt voor het ontwerp gebruik gemaakt van Plaxis 2D/3D.

Omgevingsmonitoring

Om de omgevingsbeïnvloeding zo veel mogelijk te beperken speelt bij de uitvoering van een bouwput omgevingsmonitoring tijdens de werkzaamheden een belangrijke rol. Met monitoring kunnen onzekerheden tijdens de uitvoering in beeld worden gebracht zodat in een vroeg stadium risico-mitigerende maatregelen kunnen worden genomen.