(RETOUR)BEMALING

Inpijn Blokpoel ingenieurs verzorgt een bemalingsadvies, waarbij we aan de hand van veld-, laboratorium- en archiefonderzoek een geohydrologische schematisering van de ondergrond maken en het grondwaterregime op een locatie bepalen. Vervolgens berekenen we met een modelberekening (Modflow of MicroFEM) het onttrekkingsdebiet dat naar verwachting onttrokken wordt tijdens de realisatie van het project, bijvoorbeeld een bouwput, het totale waterbezwaar dat gemoeid is met de bemalingsperiode en de reikwijdte van het invloedsgebied van de bemaling.

Inpijn Blokpoel ingenieurs toetst de onttrekkingsdebieten en het waterbezwaar aan de regels van het bevoegd gezag die van belang zijn op de locatie om te onderzoeken of uw bemaling vergunningplichtig is. Bij het vóórkomen van een vergunningplicht, kunnen we de aanvraag van de watervergunning bij het bevoegd gezag voor u verzorgen.

We voeren dan een studie uit naar de invloed van de grondwateronttrekking op de omgeving. Mogelijk dat er aanvullende analyses nodig zijn, bijvoorbeeld de verplaatsing van het zoet-/zout grensvlak of de verplaatsing van verontreinigingen. Ook deze berekeningen kan Inpijn Blokpoel ingenieurs voor u verzorgen.